แสดง 1-10 จากทั้งหมด 71 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ห้าว-หด-เหี่ยว 3 วัยในช่วงปลายชีวิต

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 28 มี.ค. 2560

  » แม้ว่าในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 จะกำหนดให้... บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์และมีสัญชาติไทย เป็น “ผู้สูงอายุ” แต่ถ้าถาม “นักชราวิทยา” ตามข้อมูลในรายงาน สถานการณ์ผู้สูงอายุ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 4 ช่วง1.ช่วงไม่ค่อยแก่ (The young-old) อายุประมาณ 60-69 ปี ยังเป็นช่วงที่แข็งแรงดี แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นบ้าง เช่น การเกษียณอายุ2.ช่วงแก่ปานกลาง (The middle-aged old) อายุประมาณตั้งแต่ 70-79 ปี ส่วนใหญ่จะเริ่มเจ็บป่วย หรือมีโรคประจำตัว ทำให้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมน้อยลง3.ช่วงแก่จริง (The old-old) อายุประมาณ80-90 ปี สุขภาพแย่ลง เริ่มต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นมากขึ้น 4.ช่วงแก่จริงๆ (The very old-old) อายุประมาณ 90 ปีขึ้นไป มักมีปัญหาทางสุขภาพหรือถ้าถาม ธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ทิสโก้ จะแบ่งกว้างๆ ออกเป็น 2 ช่วงช่วงแรก คือ ช่วงอายุ 60-70 ปี ซึ่งเรียกว่า Active Retirement เพราะยังมีกำลังวังชาสามารถทำในสิ่งที่อยากทำได้ อาจจะเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือไปท่องเที่ยวขณะที่ช่วงที่ 2 คือ อาย

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  Slow Life ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 14 ม.ค. 2559

  » โดย...ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  นโยบายแรงงานกับสังคมผู้สูงอายุ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 23 พ.ย. 2555

  » ผมได้มีโอกาสพานักศึกษาของโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา โดยได้ดูงานที่สำคัญ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ Tokyo Stock Exchange (TSE) และโรงงานกำจัดขยะของกรุงโตเกียว

 • ไลฟ์สไตล์

  ศูนย์ผู้ป่วย สูงอายุครบวงจร อีกหนึ่งก้าวของ ‘สวนดอก’

  หมวด ไลฟ์สไตล์, โดย Online, วันที่ 20 ส.ค. 2559

  » ในฐานะ “ศูนย์กลาง” ของการรักษาพยาบาลภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  รื้อระบบบบำนาญรับมือสังคมผู้สูงวัย

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 14 ส.ค. 2557

  » จากตัวเลขของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 64.8 ล้านคน

 • ขนมไข่นกกระทาทอด สูงอายุกินฟรี-นร.กินก่อนจ่ายทีหลัง

  โดย Online, วันที่ 21 พ.ย. 2557

  » วันก่อนพอดีมีธุระที่บริเวณถนนพระลือซอย 5 ริมคูเมืองพิษณุโลก ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) อ.เมือง จ.พิษณุโลก พบพ่อค้าขายขนมไข่นกกระทาทอดเจ้าหนึ่ง ปักหลักร้านรถเข็น ทอดไข่นกกระทาขายทุกเช้า และที่สะดุดแปลกกว่าร้านค้าอื่นๆ บริเวณนั้น คือ มีการเขียนป้ายปิดหน้าร้านไว้ว่า “ขนมไข่นกกระทาทอด ถุงละ 20 บาท ผู้สูงอายุ 80 ปี กินฟรีตลอดชีพ เด็กนักเรียน นักศึกษา เอาไปกินก่อนจ่ายทีหลังได้”

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เก็บภาษีคนโสดข่าวขำที่ไม่ขำ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 12 ก.ย. 2556

  » ได้ข่าวทาง Facebook ว่า มีอาจารย์เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเสนอแนวคิดให้ประเทศไทยแก้ไขปัญหาอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำ และแนวโน้มขาดแคลนแรงงานในอนาคต ด้วยการออกนโยบายสนับสนุนให้คนไทยมีลูกเพิ่มขึ้น เช่น โครงการลูกคนแรก โดยรัฐช่วยสนับสนุนค่าเลี้ยงดู ลดภาษีสำหรับครอบครัวที่มีลูกคนที่ 2 และ 3 และให้เรียกเก็บภาษีคนโสด คนไม่มีลูก เพื่อลดภาระงบประมาณในการจัดสรรสวัสดิการในอนาคต ประเด็นนี้ถูกคนในสังคมออนไลน์มองว่า เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ภาษีเป็นเครื่องมือ ซึ่งจริงๆ แล้วผมไม่เห็นด้วยเลยที่หลายคนในสื่อออนไลน์กระหน่ำความเห็นดังกล่าวเพียงเพราะแนวคิดเรื่องการเก็บภาษีคนโสด เพราะนั่นเป็นเพียงแนวคิดเดียวที่อาจารย์ท่านเสนอ แต่สิ่งที่อยากให้เรามองกัน ก็คือ มูลเหตุของการเสนอแนวคิด คือ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป คนสูงอายุมีมากขึ้น คนในวัยทำงานลดลง ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่น่ากังวลจริงๆ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ไทยไร้ปัญหาเงินออม แม้เจนวายใช้จ่ายสูง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 18 ก.พ. 2560

  » ผลสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า คนทำงานเจนวาย 50% ไม่มีเงินออม

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ความเป็นผู้ประกอบการ

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 05 พ.ย. 2557

  » การวิเคราะห์ตัวตนให้รู้สถานภาพ ศักยภาพที่แท้จริง เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การกำหนดแนวทาง และวางแผนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ในฐานะที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ด้วยจุดหมายที่จะให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมผู้ประกอบการ จึงได้ริเริ่มศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพและประเมินระดับความเป็นสังคมผู้ประกอบการของประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการวิจัยในโครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) และในปี 2557 สสว. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา เพื่อให้ได้ข้อมูลเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ทั้งกลุ่มอาเซี่ยน+3 กลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฯลฯ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก GEM กว่า 63 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผลที่ได้จะนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุน SMEs ให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ถึงเวลา‘ร่วมจ่าย’ แก้ปัญหาเงินฝืด

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 29 ม.ค. 2558

  » ภาพอนาคตระบบสุขภาพไทยในมุมมองของ นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat