แสดง 1-10 จากทั้งหมด 577 ผลการค้นหา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  สรรพากรแจ้งเตือนนายจ้าง ได้ลดภาษีจ้างสูงวัยทำงาน

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 12 ส.ค. 2560

  » สรรพากรเตือนผู้ประกอบการอย่าลืมแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า จ้างผู้สูงอายุทำงาน หมดเขต 31 ส.ค.นี้

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ประมาณการกำไรสุทธิขาดเกิน ร้อยละ 25

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 28 ก.ค. 2560

  » ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก (ภ.ง.ด.51) ปี 2560 ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  รัฐเร่งการออม ปิดความเสี่ยงการคลัง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 มิ.ย. 2560

  » ภาพรวมการออมของประเทศไทยถือว่ายังมีปัญหา โดยเฉพาะการออมของแรงงานในกลุ่มต่างๆ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ภาคบริการฮิตจ้างสูงวัยลดภาษี

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 16 เม.ย. 2560

  » ภาคบริการ โรงแรม ค้าปลีก ตื่นตัวรับมาตรการจ้างผู้สูงอายุทำงาน นำไปหักภาษีได้ 2 เท่าตัว

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  เกณฑ์เงินได้/อัตราภาษีเงินได้ แก้ไขใหม่

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 14 เม.ย. 2560

  » เงินได้ฯ แต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกัน หากยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยระบุประเภทเงินได้ฯ ไม่ถูกต้อง

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  คำถามการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ (2)

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 07 เม.ย. 2560

  » โดย...สมชาย ชูเกตุต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว เกี่ยวกับคำถามที่ผู้เสียภาษีมักถามบ่อยครั้งในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีดังนี้ค่าลดหย่อน กฎหมายให้สิทธิหักค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีเงินได้ฯ เท่ากันทุกคน ส่วนค่าลดหย่อนอื่นๆ มีมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่ว่าตนเองมีสิทธิหรือไม่ เพราะมีรายการลดหย่อนอยู่มากรายการ เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้านอยู่อาศัย เป็นต้นเงินได้ที่ยกเว้นภาษี มีเงินได้ฯ หลากหลายรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี บางรายการไม่ต้องโชว์ในแบบเสียภาษี บางรายการต้องแสดงการใช้สิทธิ เช่น ผู้มีเงินได้พึงประเมินที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับยกเว้นภาษีเท่ากับเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 1.9 แสนบาท ผู้ใช้สิทธิต้องแสดงการใช้สิทธิในแบบ ภ.ง.ด.91 หรือตามใบแนบในกรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เป็นต้นเสียภาษีมากน้อยเท่าใด จำนวนภาษีมากน้อยเท่าใด ขึ้นอยู่กับเงินได้พึงประเมิน ประเภทเงินได้ฯ นั้น ได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่ หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนได้มากน้อยเท่าใด มีเงินได้สุทธิที่หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วเกินกว่า 1.5 แสนบาท มากน้อยเพียงใ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  คำถามการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ (ตอน 1)

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 31 มี.ค. 2560

  » ผู้มีเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2559 มีคำถามหลากหลาย เนื่องจากมีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีกันปีละครั้ง หรือ 2 ครั้งเท่านั้น คำถามที่มักถามกัน ได้แก่  เงินได้ที่ตนเองได้รับต้องเสียภาษีหรือไม่ เงินได้พึงประเมินเป็นเงินได้ประเภทใด หักค่าใช้จ่ายได้มากน้อยเท่าใด ค่าลดหย่อนมีอะไรบ้าง หักได้มากน้อยเท่าใด จะเสียภาษีมากหรือน้อย แบ่งชำระภาษีได้หรือไม่ ยื่นเสียภาษีด้วยแบบใด ยื่นแบบที่ไหนได้บ้าง หมดเขตยื่นแบบวันใด  หากยื่นแบบเกินกำหนดเวลามีโทษใดบ้าง และคำถามอื่นๆ อีกจิปาถะคำถามที่ผู้เสียภาษีมักถามบ่อยครั้งในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 สรุปได้ ดังนี้   ใครบ้างที่มีหน้าที่เสียภาษี ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี และกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง ซึ่งเป็นสถานภาพของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทเงินได้พึงประเมินและเกณฑ์ที่ต้องยื่นแบบเสียภาษี การนำเงินได้พึ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  วิริยะดัน ‘อินชัวร์เทค’ รักษาแชมป์เอเชียใต้

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 11 มี.ค. 2560

  » ปี 2560 ธุรกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากระบบอะนาล็อกสู่ดิจิทัลอย่างเต็มที่ รวมถึงประกันภัยที่จะต้องทำให้เร็ว

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ปัญหาการจ้างผู้รับเหมา ในการก่อสร้างบ้านหรืออาคาร

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 09 มี.ค. 2560

  » โดย...เดชา กิตติวิทยานันท์ปัจจุบันเศรษฐกิจตกต่ำ มีกรณีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการขาดสภาพคล่องของนักธุรกิจ แรงงานขาดแคลนต้องใช้แรงงานต่างด้าว แต่ก็ยังมีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้แรงงานต่างด้าว เนื่องจากคนไทยไม่ยอมทำงานที่ลำบาก ได้เงินน้อย การจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้านหรือสร้างโรงงานหรืออาคารมีปัญหาในทางปฏิบัติเป็นอย่างมาก ท่านผู้อ่านได้สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการจ้างผู้รับเหมา ผมจึงได้รวบรวมประสบการณ์เกี่ยวกับคดีรับเหมาก่อสร้างของผมเองมาเป็นข้อคิดและข้อควรระวังในการจ้างผู้เหมาเป็นรายประเด็น ดังนี้1.สัญญาจ้างผู้รับเหมา ควรว่าจ้างให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการร่างสัญญาเพื่อความรอบคอบ มิให้มีการก่อสร้างผิดแบบ ข้ามงวดงาน หรือผิดสัญญา หรือทิ้งงาน เพราะทนายความจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเป็นอย่างดี ในสัญญาจ้างเหมาควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่หน้าที่ของผู้รับเหมาก่อน ส่วนสิทธิของผู้รับเหมาในการที่จะได้รับค่าจ้างนั้นต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ทำหน้าที่ของตนเองก่อนจึงจะเกิดสิทธิในการรับเงินค่าจ้าง ยกตัวอย่างเช่น ต้องเริ่มทำงานทันทีนับแต่ลงน

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ตลาดเตรียมสำหรับโอกาส เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเดือน มี.ค.

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 06 มี.ค. 2560

  » สายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย มองว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 34.95-35.25 ในสัปดาห์นี้ โดยปัจจัยที่ตลาดให้น้ำหนักมากที่สุดในปัจจุบันคือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมเดือน มี.ค. ซึ่งมีสมาชิกเฟดหลายสาขาต่างออกมาให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เห็นโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้มากขึ้น เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีตามคาดการณ์ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อจากราคาผู้บริโภคที่ขยับเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นในสัปดาห์หน้าตลาดจะรอตัวเลขสำคัญของสหรัฐ อย่างการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ที่ตลาดมองว่าจะออกมาดี และทำให้เฟดมีโอกาสมากที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือน มี.ค. นอกจากนี้ ทางฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานในภาคเอกชน ค่าจ้างแรงงานและประสิทธิภาพแรงงาน และยอดสินค้าคงคลัง อีกทั้งในสัปดาห์หน้าทางฝั่งยุโรปจะมีการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป อีซีบี ที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการเข้าซื้อสินทรัพย์ใต้โปรแกรม QE เท่าเดิม ในฝั่งเอเชียเอง รัฐบาลจีนจะมีการประกาศตัวเลขเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปี 2017ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ 34.89 ก่อนที่จะปรับอ่อนค่า

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat