แสดง 1-10 จากทั้งหมด 19,910 ผลการค้นหา

 • การเงิน

  ครม.อนุมัติให้นำเงินบริจาคพรรคการเมืองไปลดหย่อนภาษีได้

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 26 พ.ย. 2561

  » ที่ประชุมครม.อนุมัติให้นำเงินบริจาคพรรคการเมืองไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ไม่เกินปีละ1หมื่นบาท เริ่มมีผลสำหรับเงินได้ปี61

 • การเงิน

  ครม.อนุมัติบริจาคเงิน4กองทุนนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 30 ม.ค. 2561

  » ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติให้การบริจาคเงินเข้า 4 กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม นำไปหักลดหย่อนภาษีได้

 • การเงิน

  เพิ่มเป้ารีดภาษีเงินได้

  หมวด การเงิน, โดย Online, วันที่ 29 ม.ค. 2562

  » สรรพากรปรับเป้าหมายรีดภาษีปีงบ 2563 เพิ่มเป็น 2.11 ล้านล้านบาท หลังเพิ่มระบบดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพ

 • AEC (ประชาคมอาเซียน)

  มาเลเซียปรับใหม่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี’62

  หมวด AEC (ประชาคมอาเซียน), โดย Online, วันที่ 29 พ.ย. 2561

  » เมื่อต้นเดือน พ.ย. มาเลเซียได้ประกาศข้อเสนองบประมาณของปี 2562 ซึ่งมีหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในมาเลเซีย

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบบัญชีปี 2559 (1)

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 12 พ.ค. 2560

  » โดย...สมชาย ชูเกตุบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 มีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี วันเริ่มต้นของการยื่นแบบเสียภาษีได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมาขณะนี้เหลือเวลาไม่ถึงเดือนก็จะสิ้นสุดกำหนดเวลาการยื่นแบบเสียภาษีแล้ว หากยื่นเสียภาษีด้วยแบบฟอร์มกระดาษ วันสุดท้ายของการยื่นแบบเสียภาษีตรงกับวันอังคารที่ 30 พ.ค. 2560 กรณียื่นแบบเสียภาษีผ่าน www.rd.go.th จะได้รับการขยายกำหนดเวลาออกไปอีก 8 วัน วันสุดท้ายของการยื่นแบบเสียภาษีตรงกับวันพุธที่ 7 มิ.ย. 2560 บริษัท ฯลฯ ส่วนใหญ่มีวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ เดือน ธ.ค. กรมสรรพากรได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบเสียภาษีผ่านสื่อต่างๆ เพื่อจะได้ยื่นแบบเสียภาษีภายในกำหนดเวลา บริษัท ฯลฯ ที่มีวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีที่มิใช่วันที่  31 ธ.ค. 2559 ต้องนับวันเวลาการยื่นแบบเสียภาษีภายในกำหนดเวลา 150 วันเอง หากนับจำนวนวันผิดพลาด หรือลืมยื่นแบบเสียภาษี ต่อมาได้ยื่นแบบเสียภ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  คำถามการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ (ตอน 1)

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 31 มี.ค. 2560

  » ผู้มีเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2559 มีคำถามหลากหลาย เนื่องจากมีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีกันปีละครั้ง หรือ 2 ครั้งเท่านั้น คำถามที่มักถามกัน ได้แก่  เงินได้ที่ตนเองได้รับต้องเสียภาษีหรือไม่ เงินได้พึงประเมินเป็นเงินได้ประเภทใด หักค่าใช้จ่ายได้มากน้อยเท่าใด ค่าลดหย่อนมีอะไรบ้าง หักได้มากน้อยเท่าใด จะเสียภาษีมากหรือน้อย แบ่งชำระภาษีได้หรือไม่ ยื่นเสียภาษีด้วยแบบใด ยื่นแบบที่ไหนได้บ้าง หมดเขตยื่นแบบวันใด  หากยื่นแบบเกินกำหนดเวลามีโทษใดบ้าง และคำถามอื่นๆ อีกจิปาถะคำถามที่ผู้เสียภาษีมักถามบ่อยครั้งในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 สรุปได้ ดังนี้   ใครบ้างที่มีหน้าที่เสียภาษี ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี และกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง ซึ่งเป็นสถานภาพของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทเงินได้พึงประเมินและเกณฑ์ที่ต้องยื่นแบบเสียภาษี การนำเงินได้พึ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  คำถามการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ (2)

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 07 เม.ย. 2560

  » โดย...สมชาย ชูเกตุต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว เกี่ยวกับคำถามที่ผู้เสียภาษีมักถามบ่อยครั้งในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีดังนี้ค่าลดหย่อน กฎหมายให้สิทธิหักค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีเงินได้ฯ เท่ากันทุกคน ส่วนค่าลดหย่อนอื่นๆ มีมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่ว่าตนเองมีสิทธิหรือไม่ เพราะมีรายการลดหย่อนอยู่มากรายการ เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้านอยู่อาศัย เป็นต้นเงินได้ที่ยกเว้นภาษี มีเงินได้ฯ หลากหลายรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี บางรายการไม่ต้องโชว์ในแบบเสียภาษี บางรายการต้องแสดงการใช้สิทธิ เช่น ผู้มีเงินได้พึงประเมินที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับยกเว้นภาษีเท่ากับเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 1.9 แสนบาท ผู้ใช้สิทธิต้องแสดงการใช้สิทธิในแบบ ภ.ง.ด.91 หรือตามใบแนบในกรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เป็นต้นเสียภาษีมากน้อยเท่าใด จำนวนภาษีมากน้อยเท่าใด ขึ้นอยู่กับเงินได้พึงประเมิน ประเภทเงินได้ฯ นั้น ได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่ หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนได้มากน้อยเท่าใด มีเงินได้สุทธิที่หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วเกินกว่า 1.5 แสนบาท มากน้อยเพียงใ

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ใกล้เส้นตายยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ยื่นกันยัง

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 24 มี.ค. 2560

  » ศุกร์หน้าก็วันที่ 31 มี.ค.แล้ว เส้นตายที่เราต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้ว แต่สำหรับคนที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรใจดีขยายเวลาให้ถึงวันที่ 10 เม.ย. 2560 หลายคนที่เตรียมเอกสารไม่ทันหรืองานยุ่ง ผมแนะนำให้ยื่นให้ทันกำหนดครับ ถึงเอกสารไม่ครบก็ยื่นไปเหอะ เพราะถ้าไม่ยื่นหรือยื่นไม่ทันภายในกำหนดเวลา กรมสรรพากรกำหนดโทษ ดังนี้ครับ1.บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ภายในวันที่ 31 มี.ค.ของทุกปี หรือยื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลาต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้2.ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีมีเงินภาษีต้องชำระคือ ยื่นภาษีทันกำหนด แต่ไม่ได้ชำระเงินภาษีภายในกำหนด ก็ถือว่าไม่ได้ยื่นแบบ เราต้องไปยื่นแบบอีกทีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาและชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 13.ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เกินกำหนดเวลา3.1 กรณีนี้เหมือนข้อ 2 เลย ดังนั้นหากมีเงินภาษีต้องชำระให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 13.

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  ลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ (ตอน 2)

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 17 ก.พ. 2560

  » ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว เกี่ยวกับการลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • หมวดหนังสือพิมพ์

  การคิดคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี

  หมวด หมวดหนังสือพิมพ์, โดย Online, วันที่ 20 ม.ค. 2560

  » การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2559 (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) สามารถยื่นแบบเสียภาษีได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง ท่านใดที่มีรายการลดหย่อนและยกเว้นภาษีหลายรายการ การคิดคำนวณภาษีต้องรอบคอบสักนิด จะได้ไม่ผิดพลาด  แนะนำยื่นแบบเสียภาษีผ่าน www.rd.go.th  สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรแกรมช่วยคิดคำนวณภาษีให้ โอกาสผิดพลาดแทบไม่มี เว้นแต่ กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ถูกต้องไปด้วย

ประวัติการใช้งาน

 • คำที่เคยค้นหา

  • การเข้าชมที่ผ่านมา

   ผลการค้นหานี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่?

   © บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Thailand Web Stat