การสั่งซื้อลิขสิทธิ์รูปภาพ

ยินดีต้อนรับสู่คลังภาพข่าวแหล่งรวมภาพข่าวที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทยโดยช่างภาพข่าวฝีมือเยี่ยมของเรา ในทุกๆ วัน คุณจะได้พบกับภาพถ่ายพร้อมใช้จำนวนหลายร้อยภาพพร้อมลิขสิทธิ์ที่คุณสามารถนำไปใช้ในสิ่งพิมพ์ โฆษณา หรือสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของคุณ

วิธีการสั่งซื้อ

เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ฝ่ายบริการลูกค้า ของเราจะติดต่อกลับไปหาคุณเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์และวิธีการชำระเงิน คุณสามารถ ดาวน์โหลดภาพได้จากลิงค์ที่เราจะส่งให้ทางอีเมล์หลังจากที่ได้รับการโอนเงินแล้ว

รูปภาพที่คุณต้องการสั่งซื้อ

รายละเอียดของภาพ

 • ชื่อภาพ :

  ตร.ไล่ยิงรถคนร้ายสนั่นเมือง ก่อนใช้รถพุ่งชนสยบสำเร็จ

 • หมายเลขภาพถ่าย :

  doc6wvsh36cm1y49v7v8aw

 • ชื่อผู้ถ่ายภาพ :

  ศุภพงษ์ เชาวน์แล่น

 • หมายเลขสิขสิทธิ์ :

  POST TODAY

 • วันที่ถ่ายภาพ :

  September 28, 2017

ข้อมูลลูกค้า

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

สัญญาอนุญาตให้ใช้

เมื่อได้ส่งแบบคำสั่งขอใช้งานลิขสิทธิ์ออนไลน์มายัง บริษัท โพสต์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ("ผู้อนุญาต") เพื่อขออนุญาตใช้เนื้อหาข่าว วีดีโอ หรือรูปภาพของผู้อนุญาต ("งานลิขสิทธิ์") ซึ่งรายละเอียดของงานลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้ปรากฏตามแบบตอบรับคำสั่งขอใช้งานลิขสิทธิ์ออนไลน์ ให้ถือว่าท่านผู้ซึ่งมีชื่อในแบบคำสั่งดังกล่าว ("ผู้รับอนุญาต") ได้ตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานลิขสิทธิ์ดังต่อไปนี้ทุกประการโดยเคร่งครัด

 1. 1. การอนุญาต

  1. 1.1ผู้อนุญาตตกลงอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตมีสิทธิใช้งานลิขสิทธิ์อย่างจำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ และตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกำหนดไว้ในแบบตอบรับคำสั่งขอใช้งานลิขสิทธิ์ออนไลน์เท่านั้น ผู้รับอนุญาตจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นหรือโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้บุคคลอื่นไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้อนุญาตยังคงมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งานลิขสิทธิ์ตามสัญญานี้ทุกประการ
  2. 1.2ผู้รับอนุญาตมีสิทธิใช้งานลิขสิทธิ์ตามข้อ 1.1 และมีสิทธิแสดงและเผยแพร่สู่สาธารณะตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้
  3. 1.3การอนุญาตมีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้อนุญาตส่งงานลิขสิทธิ์ให้ผู้รับอนุญาต การใช้งานลิขสิทธิ์ภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นอกเหนือจากการปฏิบัติผิดสัญญานี้ ผู้อนุญาตมีสิทธิเรียกให้ผู้รับอนุญาตชดใช้และเยียวยาความเสียหายได้ตามกฎหมายทั้งจากการละเมิดลิขสิทธิ์และการผิดสัญญาทั้งสิ้น
 2. 2. เงื่อนไขการอนุญาต

  1. 2.1 ผู้รับอนุญาตตกลงว่า

   1. 2.1.1จะใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแบบตอบรับคำสั่งขอใช้งานลิขสิทธิ์ออนไลน์เท่านั้น การใช้งานลิขสิทธิ์เกินกว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นการผิดสัญญาและเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อนุญาต
   2. 2.1.2จะไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เติมแต่ง ตัดทอน แปล รวบรวม ประกอบ บิดเบือน และ/หรือกระทำการใดต่องานลิขสิทธิ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าในลักษณะใด จะไม่หมิ่นประมาท ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด และจะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใด
   3. 2.1.3จะไม่ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อสัญญานี้ รวมทั้งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรืออันตรายต่อผู้อนุญาตหรือผู้อื่น และจะไม่กระทำการใดอันอาจรบกวนหรือขัดสิทธิของผู้อนุญาตที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานลิขสิทธิ์ หรืออาจกระทบต่อการดำเนินกิจการหรือผลประโยชน์ของผู้รับอนุญาต
   4. 2.1.4จะแสดงข้อความแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ "© สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โพสต์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)" ให้เห็นเด่นชัดในสิ่งใดที่ใช้งานลิขสิทธิ์
  2. 2.2ผู้รับอนุญาตตกลงให้ผู้อนุญาตมีสิทธิตรวจสอบและตรวจติดตามการใช้งานลิขสิทธิ์ได้ตลอดเวลา
 3. 3. ลิขสิทธิ์

  ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว การอนุญาตตามสัญญานี้ไม่เป็นการโอน ให้ หรือขายทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผู้อนุญาตที่อาจมีหรือมีอยู่ในงานลิขสิทธิ์ ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิอนุญาตช่วง โอน ขาย เสนอ ให้ หรือกระทำการใดต่องานลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาต และผู้อนุญาตคงไว้ซึ่งสิทธิในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งานลิขสิทธิ์ตามสัญญานี้ทุกประการ รวมทั้งผู้รับอนุญาตตกลงว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อนุญาตหรือของผู้ใด และจะไม่หรือพยายามที่จะทำให้ได้มาซึ่งสิทธิในงานลิขสิทธิ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

 4. 4. ความรับผิดชอบ

  1. 4.1.1หากผู้รับอนุญาตผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือชำระค่าลิขสิทธิ์ล่าช้าหรือไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้อนุญาตมีสิทธิใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ และ/หรือยกเลิกไม่ให้ใช้งานลิขสิทธิ์ชั่วคราวหรือถาวรได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว ทั้งนี้ ผู้อนุญาตไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้กับผู้รับอนุญาตทั้งสิ้น
  2. 4.1.2ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือความรับผิดของผู้รับอนุญาต หรือเกิดการจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้
  3. 4.1.3ผู้อนุญาตไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ต่อผู้รับอนุญาตทั้งสิ้น หากผู้อนุญาตจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมายแล้ว ค่าเสียหายนั้นจะต้องไม่เกินไปกว่าค่าลิขสิทธิ์ที่ผู้อนุญาตได้รับจากผู้รับอนุญาตตามจำนวนที่ได้รับจริง
  4. 4.1.4ผู้อนุญาตไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าหรือการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ถ้าความล่าช้าหรือการละเลยนั้นเกิดจากบุคคลภายนอก และ/หรือเงื่อนไขที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ การกระทำของคู่พิพาทของรัฐ สงคราม การนัดหยุดงาน การจราจล การประท้วง หรือการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของรัฐ
 5. 5. เงื่อนไขอื่น

  1. 5.1.1ผู้อนุญาตจะไม่คืนค่าลิขสิทธิ์ให้ผู้รับอนุญาตไม่ว่ากรณีใด
  2. 5.1.2ผู้อนุญาตขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. 5.1.3ผู้อนุญาตขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์ได้ตามเห็นสมควร
  4. 5.1.4ผู้รับอนุญาตรับรู้ว่าในการประกอบกิจการตามปกติของธุรกิจหนังสือพิมพ์ ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราว ผู้อนุญาตจึงไม่รับประกันการลำดับความ ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือความเชื่อถือได้ของงานลิขสิทธิ์ และ/หรือการได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกหรือเจ้าของสถานที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏอยู่ในงานลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ ผู้อนุญาตไม่รับประกันและรับรองว่างานลิขสิทธิ์และการใช้งานลิขสิทธิ์จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้า และเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ไม่ละเมิด มีคุณภาพเป็นที่พอใจ ไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากความผิดพลาด ไม่มีความบกพร่อง หรือจุดบกพร่องทั้งหมดได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเป็นไปตามความต้องการของผู้รับอนุญาต ทั้งนี้ ไม่ว่าสัญญาจะกำหนดไว้ประการใดก็ตาม ผู้อนุญาตอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น
  5. 5.1.5ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย คู่สัญญาตกลงยินยอมให้ศาลไทยมีเขตอำนาจในการระงับข้อพิพาทดังกล่าว และตกลงที่จะไม่ใช้สิทธิตามกฎหมายปฏิเสธการใช้ศาลไทยและกฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทนั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

© บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) 2003-2018 ข้อมูลบริษัท นโยบายการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์